• Dé zakelijke webshop
  • Bel +32 3 870 80 28

Art.1 : Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offerten en op alle met ons gesloten overeenkomsten. Door het sluiten van een overeenkomst erkent koper deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Wanneer in een aanvraag, opdracht of opdrachtbevestiging van koper bepalingen of voorwaarden voorkomen die in strijd zijn met de voorwaarden van Mobile Access worden deze niet geaccepteerd, tenzij ze door Mobile Access schriftelijk zijn aanvaard. Koper kan zich hierbij niet beroepen op het gewoonterecht.

Art.2 : Tot standkoming van de overeenkomst

De offerten van Mobile Access zijn volstrekt vrijblijvend. Enkel de opdrachtbevestiging door Mobile Access is voor haar bindend. Elke bestelling door de koper verricht, verbindt de koper op onherroepelijke wijze. Zo de bestelde koopwaren niet geleverd kunnen worden zal Mobile Access dit binnen redelijke termijn melden met terugbetaling aan de koper van het betaalde voorschot zonder dat hieruit voor de koper enig recht op schadevergoeding uit welke hoofde ook jegens Mobile Access ontstaat.

Art.3 : Servicerapport

Na de uitvoering van de prestaties zal een servicerapport aan de klant worden afgeleverd. Door ondertekening van het servicerapport verklaart de klant dat de prestaties correct zijn uitgevoerd en bevestigt de klant de juistheid van de rekening, welke navolgend gefactureerd wordt. Door ondertekening van het servicerapport aanvaardt de klant de factuurvoorwaarden, die afgedrukt staan op de achterzijde ervan, voor alle rechtshandelingen.

Art.4 : Levering

De leveringstermijn gaat in op het ogenblik van schriftelijke opdrachtaanvaarding door Mobile Access behoudens in geval koper nog bijkomende gegevens met het oog op de levering dient te verstrekken. De opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij wijze van inlichtingen en bij benadering. Hieruit kan voor koper nooit enig recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ontstaan.

Art.5 : Protest en Risico

De goederen reizen steeds vanaf het vertrek op risico van de koper, zelfs in geval van franco verkoop. Zelfs wanneer Mobile Access medewerking verleent aan vervoer, inladen en/of ontladen, zal Mobile Access in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade aan de goederen, of schade geleden door de vervoerder of derden uit welke hoofde ook. Eventuele klachten omtrent de koopwaar moeten ingediend per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na levering van de koopwaar. De termijn vermeld in art. 1648 BW wordt bepaald op14 dagen. Om het even welke transformatie van de koopwaar doet het recht op protest vervallen. Het protest laat de koper niet toe de betaling uit te stellen. Wanneer Mobile Access de gegrondheid van de klacht erkent, is de verbintenis beperkt zoals bepaald in art. 9 aansprakelijkheid. Terugzending van goederen wordt slechts aanvaard mits Mobile Access daartoe schriftelijke toelating geeft, en enkel voor rekening en op risico van de koper.

Art.6 : Betaling

Alle facturen zijn contant betaalbaar dit door overschrijving op rekening van Mobile Access. Kortingen onder welke benaming dan ook mogen niet in rekening gebracht worden behoudens uitdrukkelijke andersluidend schriftelijk akkoord. Bij de betaling is schuldvergelijking niet toegestaan. De koper die op de vervaldag nog niet betaald heeft, is vanaf die datum van rechtswege en zonder enige aanmaning vereist een verwijlintrest verschuldigd aan 1% per maand over het uitstaande bedrag. Evenzeer is de koper die op de vervaldag niet betaald heeft, van rechtswege en zonder dat enige aanmaning vereist is, gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding ad 10% over het uitstaande bedrag, dit ten titel van schadeloosstelling voor de buitengerechtelijke onkosten, zoals daar zijn personeels-en adminstratiekosten ontstaan door de niet tijdige betaling. Elke vertraging in de betaling of in de uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen, de weigering of het protest van een wisselbrief hebben tot gevolg dat alle verschuldigde sommen onmiddellijk eisbaar worden. Eveneens worden de lopende orders geschorst zonder enige vergoeding en kan Mobile Access de teruggave eisen van reeds verkochte koopwaar.De prijs is steeds franco van de te leveren koopwaar voor zover er geen speciale behandeling noodzakelijk is. Bij contractbreuk zal het reeds gestort voorschot als verworven worden beschouwd voor de reeds gemaakte kosten. Alle andere kosten worden afzonderlijk aangerekend. De facturen zijn betaalbaar te Antwerpen. B.T.W. en alle andere belastingen zijn steeds ten laste van de koper.

Art.7 : Eigendomsvoorbehoud

Zolang koper geen volledige betaling heeft verricht, blijven de geleverde goederen voor rekening van koper doch in eigendom voor Mobile Acces. Koper verplicht zich ertoe de geleverde koopwaar te laten verzekeren vanaf de levering tot de volledige afbetaling ervan.

Art.8 : Informatie

Koper erkent van Mobile Access alle nuttige inlichtingen, informatie en raadgevingen in de breedste zin van het woord te hebben gekregen vooraleer de koopwaar te hebben besteld. Mobile Access spant zich ertoe in zo recent mogelijke gegevens te kunnen meedelen, doch Mobile Access kan nooit aansprakelijk worden gehouden indien zou blijken dat de verstrekte informatie ten gevolge van de voortdurende evolutie in de informaticawereld achterhaald zou blijken.

Art.9 : Aansprakelijkheid

Mobile Access kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verkeerde keuze van koopwaar door de koper alsook niet voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade. Mobile Access kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolmaaktheden, fabricagefouten, conceptiefouten en dergelijke der koopwaar, alsook niet voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade. Mobile Access kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het leveren van koopwaar dewelke niet beantwoordt aan de laatste stand der techniek, daar de techniek inzake informatica voortdurend aan evolutie onderhevig is, noch voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade. Indien de klacht van de koper gegrond is, heeft Mobile Access het recht de levering te herstellen, dan wel de geleverde koopwaar te vervangen, dan wel de koopwaar terug te nemen.

Tegen terugbetaling van de door koper betaalde prijs, dit naar eigen keuze van Mobile Access. Elke aansprakelijkheid van Mobile Access vervalt wanneer blijkt dat koper benodigdheden gebruikt heeft die niet beantwoorden aan de door leverancier van de koopwaar vastgestelde normen, of blijkt dat hij de normale voorzichtigheid in acht neemt bij de behandeling van de koopwaar, welke noodzakelijk is bij de behandeling van delicate apparatuur. Meer bepaald dient voor elke verplaatsing van de apparatuur de leeskop van de harde schijf te worden vastgezet. Mobile Access zal nooit gehouden zijn tot enige welkdanige schadeloosstelling of terugbetaling ook, buiten het hiervoor vermelde. Meer bepaald zal Mobile Access niet verantwoordelijk zijn voor enige rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade voortvloeiend uit het kwijtraken van gegevens, noch voor economische schade ten gevolge van het niet-beschikbaar zijn van gegevens door een gebrekkige functionering van de koopwaar. Tenslotte wordt ook uitdrukkelijk de aansprakelijkheid van Mobile Access uitgesloten voor schade die het gevolg is van externe factoren zoals kwaliteit van de geleverde stroom, alsook om het even welke accidentele oorzaken zoals brand, water, instorting van gebouwen, enz… . Mobile Access kan niet aansprakelijk worden gesteld zo zij haar verbintenis, om redenen buiten haar wil, niet kan vervullen. In geval van betwisting omtrent de aard en de oorzaak van de schade, zullen partijen in onderling overleg een onafhankelijk deskundige aanstellen die dan zal dienen vast te stellen of de oorzaken van de schade voortkomen uit elementen welke buiten het normaal voorzichtig gebruik van koopwaar vallen. Mobile Access kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verborgen gebreken, alsook niet voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade, tenzij Mobile Access deze gebreken kende. In het bijzonder geldt het voorgaande ook voor ongemerkt door derden ingebrachte elementen, zgn. virussen die op een gegeven ogenblik het gebruik van de computer of in de delen ervan (inbegrepen het of de programma's) onmogelijk maken of belemmeren, Mobile Access zij bij de uitvoering van de haar opgedragen prestaties (onderhoud-en reparatiewerken), noch voor de rechtstreekse noch voor de onrechtstreekse schade aansprakelijk zijn. De garantievoorwaarden van producten zijn wettelijk vastgelegd door de constructeurs en zullen als dusdanig gehanteerd worden om te bepalen welke onderdelen van de interventie binnen de garantievoorwaarden vallen.

Art.10 : Meerjarige contracten

Initieel via Mobile Access afgesloten meerjarige contracten zijn niet overdraagbaar aan derden en blijven gedurende de hele looptijd bindend.

Art.11 : Installatie

Indien Mobile Access bij de levering van de koopwaar installatiewerkzaamheden moet uitvoeren is Mobile Access enkel aansprakelijk voor de goede uitvoering van de installatiewerkzaamheden alsdusdanig : koper zelf moet ervoor zorgen dat de omgeving waarin, en het toestel waaraan de installatie moet gebeuren, conform is om een goede aansluiting mogelijk te maken.

Art.12 : Geschillen

Alle geschillen die omtrent huidige overeenkomst zouden ontstaan behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Antwerpse Rechtbanken en worden beheerst door Belgisch Recht. Nochtans behoudt Mobile Access zich het recht voor elke betwisting met koper aanhandig te maken voor Rechtbanken van de woonplaats van de koper.

Art.13 : Recht van verzaking


Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetveroop aan consumenten.

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen.

 

BIJLAGE 2
Boek VI Wetboek economisch recht
MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
— Aan

 

Mobile Access
Kontichsesteenweg 38
2630 Aartselaar
Belgie

 

email: eShop@mobileaccess.be

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van

de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)………………………………………………………………………………………………………
— Naam /Namen consument(en) …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Adres consument(en) ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Datum …………………………………………………………………………………………………
— Handtekening van consument(en)

 

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


.